Statutul Federatiei Romane de Speologie

Descarca statutul federatiei romane de speologie in format PDF.

Descarca

CAPITOLUL I: SCOP, OBIECTIVE
Art. 1 Federaţia Română de Speologie (F.R.S.) se înfiinţează ca persoană juridică, în conformitate cu legea nr. 21 din 1924, prin libera asociere dintre Comisia Centrală de Speologie (C.C.S.), Societatea Română de Speologie – Carstologie (S.R.S.C.), Societatea Ardeleană de Speologie (S.A.S.), Societatea Bănăţeană de Speologie (S.S.B.), Grupul de Explorări Speologice Subacvatice (G.E.S.S.) şi este o organizaţie fără scop politic şi nonprofit.
Art. 2 Durata FRS este nedeterminată.
Art. 3 Sediul central al FRS este în Bucureşti. Schimbarea sediului în altă localitate se face prin hotărârea Comitetului Director.
Art. 4 Scopul FRS este crearea unui cadru comun de acţiune precum şi unirea tuturor persoanelor care practică şi studiază speologia şi disciplinele conexe în vederea cunoaşterii complexe a peşterilor şi domeniului carstic şi a unei mai eficiente protecţii a mediului şi în special a mediului carstic subteran.
Art. 5 Obiectivele FRS sunt următoarele:
– susţinerea (materială, morală, ştiinţifică, tehnică, logistică, informaţională) a membrilor în practicarea speologiei, stimularea şi atragerea de noi membri;
– promovarea cunoaşterii ştiinţifice în speologie şi disciplinele conexe;
– organizarea bazei materiale, acţiunilor, manifestărilor, formelor de învăţământ şi informaţionale în domeniul speologiei şi a disciplinelor conexe.
– promovarea tehnicilor de explorare cele mai sigure, organizarea şi susţinerea sistemului de salvare în domeniul speleal (Salva-Speo).
– promovarea protejarii, conservarii si managementului pesterilor si zonelor carstice
CAPITOLUL II: STRUCTURA
A. COMPONENŢĂ
Art. 6 FRS se compune din: membri fondatori şi membri.
Art. 7 Membri fondatori. Membri fondatori sunt asociaţiile care, conform art.1, au semnat contractul de asociere în FRS.
Art. 8 Membri Federaţiei. Membri Federaţiei sunt persoane juridice, cu un statut şi o structură organizatorică acceptată de FRS.
Art. 9 Membri federaţiei pot fi:
– a. membri de onoare; sunt persoanele fizice care şi-au adus o contribuţie deosebită la progresul speologiei;
– b. membri activi; sunt persoane juridice (organizaţii) cu statut şi structură acceptate de FRS, care se afiliază la FRS în condiţiile precizate de RIF. Persoanele fizice, membre ale unei organizaţii afiliate dobândesc legitimaţie FRS în condiţiile precizate de RIF. Relativ la FRS aceştia au calitatea de legitimaţi.
– c. membri parteneri; sunt toate persoanele juridice care sunt interesate de speologie şi disciplinele conexe, chiar dacă aceasta nu constituie scopul lor principal, aderă la principiile de lucru FRS şi participă sau susţin activitatea acesteia. Calitatea de membru partener se dobândeşte în urma semnării unei convenţii care reglementează relaţiile între FRS şi organizaţia respectivă. Nerespectarea convenţiei conduce automat la pierderea statutului de membru partener.
– d. membri susţinători; sunt persoane fizice sau juridice care sprijină, în mod deosebit FRS.
FRS nu are dreptul să favorizeze în nici un fel membri care i-au acordat subvenţii sau donaţii dacă acest lucru contravine deontologiei speologice.
Art. 11 Modalitatea de dobândire a calităţii de membru, precum şi drepturile şi obligaţiile care decurg din aceasta, se stabilesc prin Regulamentul Intern Federal (RIF). Calitatea de membru al FRS încetează în condiţiile stabilite de RIF sau Adunarea Generală (AG).
B. ADMINISTRARE
Art. 12 Forul conducător al FRS este Adunarea Generală (AG), care alege Comitetul Director (CD).
Art. 13 FRS poate avea Comitete Regionale sau Poli Federali cu caracter administrativ-organizatoric şi Comisii Specializate pentru desfăşurarea activităţilor specifice. Componenţa şi modul de funcţionare al acestora va fi stabilit de către AG la propunerea CD sau a Preşedintelui FRS.
Secţiunea I: ADUNAREA GENERALĂ
Art. 14 AG se constituie din reprezentaţii legali (persoane fizice, legitimaţi FRS) ai organizaţiilor afiliate (membri activi şi membri fondatori). Organizaţiile afiliate, pentru exercitarea votului, trebuie sa aibă cotizaţia plătită la zi. Reprezentanţii organizaţiilor trebuie să fie legitimaţi FRS. Modul de reprezentare în AG al organizaţiilor afiliate este cel stabilit prin RIF.
Art. 15 AG se întruneşte anual şi ori de câte ori este nevoie şi se constituie statutar prin prezenţa a cel puţin 1/2 +1 (majoritate absolută) din numărul membrilor activi. Dacă la prima convocare nu este întrunit cvorumul necesar, AG va fi convocată din nou, în termen de 1 – 14 de zile, cu acelaşi proiect de ordine de zi.La a doua convocare, AG va fi considerată valabil întrunită, indiferent de numărul de membri prezenţi.
Art. 16 AG este convocată de Preşedintele FRS, în scris, cu cel puţin o lună înainte, la o dată fixată de Comitetul Director.
Art. 17 La solicitarea scrisă şi motivată a cel puţin 1/5 din membri activi (cu cotizaţia plătită la zi), prin hotărârea CD, se convoacă AG extraordinară anunţată în scris cu cel puţin 7 zile înainte.
Art. 18 Hotărârile în cadrul AG, cu excepţia celor reglementate altfel de către prezentul Statut, se iau cu o majoritate absolută de voturi (˝ +1 din numărul membrilor activi cu drept de vot) prin vot deschis, iar cele privitoare la
persoane fizice prin vot secret. Alegerile se fac pe bază de candidatură iar în cazul că acestea nu există, se fac propuneri în prezenţa şi cu acceptul celui implicat.
Art. 19 Adunarea Generală are următoarele atribuţii:
a. AG defineşte, orientează şi controlează strategia generală a FRS;
b. alege CD (sau completează numărul membrilor acestuia), alege Preşedintele FRS, validează Preşedintele fiecărui Comitet Regional; între alegerea Preşedintelui şi a CD se va asigura un decalaj de un an de zile.
c. alege Comisia de Cenzori;
d. revocă, individual sau colectiv, mandatele membrilor organelor de conducere, administraţie şi control;
e. primeşte şi analizează raportul anual al Preşedintelui privind activitatea FRS, a Comitetelor Regionale şi a Comisiilor Specializate;
f. analizează şi validează raportul Comisiei de Cenzori;
g. aprobă constituirea Comisiilor Specializate şi a Comitetelor Regionale şi adoptă programele pe termen lung;
h. aprobă închiderea anului financiar şi votează proiectul de buget;
i. stabileşte valoarea cotizaţiilor şi a taxelor;
j. aprobă modificările statutului;
k. aprobă dizolvarea federaţiei;
l. decide asupra:
– modului de rezolvare a litigiilor;
– modului de votare;
– tipurilor de sancţiuni şi modurilor de aplicare ale acestora (RIF);
– procedurilor de admitere şi excludere a membrilor.
m. aprobă Regulamentul Intern Federal (RIF).
n. AG poate stabili şi nominaliza un Preşedinte de Onoare al FRS, la propunerea Preşedintelui. Competenţele şi atribuţiile Preşedintelui de Onoare sunt precizate de AG odată cu nominalizarea. Funcţia de Preşedinte de Onoare poate fi retrasă de AG în situaţii motivate.
Art. 20 Modul de lucru al AG se stabileşte prin RIF.
Secţiunea II: COMITETUL DIRECTOR
Art. 21 FRS este administrată de un Comitet Director (CD), ales pe o perioadă de patru ani. CD este format din Preşedintele FRS, preşedinţii Comisiilor Specializate, Comitetelor Regionale (CR) şi reprezentanţi ai asociaţiilor afiliate aleşi de AG, şi răspunde pentru activitatea sa în faţa AG. Salariaţii FRS nu pot fi aleşi membri ai CD. Numărul de membri ai CD este stabilit de AG.
Art. 22 CD se reuneşte ori de câte ori este necesar, la solicitarea Preşedintelui sau a unui număr de cel puţin 1/4 din membri săi, dar nu mai rar de două ori pe an. Modul de convocare a CD se va preciza în RIF.
Art. 23 Pot face parte din CD cetăţeni români care se bucură de drepturi civile sau persoane majore de naţionalitate străină, cu condiţia să nu fi fost condamnate la o sancţiune care să nu le dea dreptul la înscrierea pe lista electorală şi care să fie membri legitimaţi de cel puţin doi ani.
Art. 24 Comitetul Director are următoarele atribuţii:
a. aplică hotărârile Adunării Generale asigurând organizarea şi desfăşurarea activităţii FRS;
b. întocmeşte proiectul de strategie generală a FRS;
c. propune AG Comisiile Specializate şi componenţa acestora;
d. validează închiderea anului financiar şi proiectul de buget;
e. validează RIF;
f. validează Biroului Federal (BF), cu excepţia Preşedintelui.
g. analizează activitatea şi ratifică unele hotărâri sau reglementări ale BF;
h. stabileşte înfiinţarea sau desfiinţarea Comitetelor Regionale şi alege preşedinţii acestora;
i. face propuneri Adunării Generale pentru alegerea preşedinţilor şi membrilor de onoare ai FRS;
Art. 25 Hotărârile CD se iau în prezenţa a cel puţin 3/4 din membri săi. Dacă la locul, data şi ora convocării (anunţate nominal în scris cu cel puţin o lună înainte) numărul celor prezenţi nu întruneşte 3/4 nici după trecerea a 30 de minute, şedinţa CD se va ţine şi va delibera valabil indiferent de numărul celor prezenţi.
Secţiunea III: BIROUL FEDERAL
Art. 26 Biroul Federal (BF) este organul executiv al Comitetului Director. Componenţa BF este stabilită de către Preşedinte.
Art. 27 Biroul Federal este format din:
– preşedinte FRS;
– vicepreşedinte;
– secretar general;
– secretar;
– responsabil financiar;
– director tehnic;
– directorii departamentelor subordonate Preşedintelui.
Art. 28 BF se întruneşte, la solicitarea Preşedintelui, ori de câte ori este nevoie, dar nu mai rar de o dată pe trimestru.
Art. 29 Atribuţiile Biroului Federal sunt:
a. închide anul financiar şi propune proiectul de buget;
b. propune înfiinţarea sau desfiinţarea Comitetelor Regionale;
c. întocmeşte proiectul planului de activităţi şi calendarul;
d. întocmeşte proiectul RIF şi alte regulamente sau normative necesare pentru buna desfăşurare a unor activităţi specifice;
e. angajează, promovează şi eliberează din funcţie salariaţii FRS.
Art. 30 Biroul Federal raportează şi răspunde pentru activitatea sa în faţa Comitetului Director.
Secţiunea IV: PREŞEDINTE
Art. 31 Preşedintele este ales de către AG pe o perioada de 4 ani, el reprezintă FRS în relaţia cu instituţiile şi organizaţiile din România şi străinătate.
Art. 32 Preşedintele prezidează AG, CD şi BF. El ordonează cheltuielile şi reprezintă FRS în actele civile şi în justiţie. Preşedintele poate delega anumite atribuţiuni ale sale în condiţiile RIF. Reprezentarea FRS în justiţie nu poate fi asigurată în lipsa Preşedintelui decât de către un mandatat, care acţionează pe baza unei împuterniciri speciale. Preşedintele poate sa aibă în subordine departamente specializate.
Art. 33 În cazul în care postul de Preşedinte este vacant, indiferent din ce motiv, funcţiile acestuia vor fi exercitate provizoriu de către vicepreşedinte.
La prima reunire a AG de după rămânerea vacantă a postului de Preşedinte, se va alege un nou Preşedinte care continuă exercitarea mandatului pe perioada rămasă.
CAPITOLUL III: PATRIMONIUL ŞI FONDURILE FRS
Art. 34 Patrimoniul FRS se constituie din:
a. bunuri mobile şi imobile;
b. mijloace de transport şi telecomunicaţii;
c. orice alte valori, în condiţii legale.
Patrimoniul FRS se administrează şi se lichidează conform Legii.
Art. 35 Fondurile FRS se constituie din:
a. cotizaţii şi taxe ale membrilor săi;
b. sume rezultate prin organizarea diverselor manifestări, comercializarea publicaţiilor proprii şi a altor articole publicitare;
c. subvenţii, donaţii şi sponsorizări;
d. resurse create cu titlu excepţional în condiţiile Legii.
CAPITOLUL IV: DISPOZIŢII FINALE
Art. 36 FRS va proteja dreptul de autor (individual sau colectiv), dreptul de descoperire, cercetare, explorare, custodie şi valorificare a obiectivelor descoperite sau cercetate şi va acorda (sau retrage) aceste drepturi în condiţiile RIF şi a regulamentelor federale.
Art. 37 Organizaţiile afiliate la FRS, precum şi membri acestora au obligaţia ca prin acţiunile lor, directe sau indirecte, să nu lezeze în nici un fel scopul, interesele sau prestigiul FRS.
Art. 38 FRS poate angaja personal salariat.
Art. 39 FRS are dreptul să editeze publicaţii.
Art. 40 Funcţionarea FRS este reglementată de Regulamentul Intern Federal, iar Comisiile Specializate şi Comitetele Regionale după regulamente proprii elaborate în condiţiile prezentului statut.
Art. 41 Statutul FRS poate fi modificat de AG în condiţiile prezentului articol, la propunerea CD sau la propunerea unei zecimi din membri AG, reprezentând a 10-a parte din votanţi. Şi într-un caz şi în altul, convocarea, însoţită de ordinea de zi care menţionează modificările propuse, va fi trimisă membrilor FRS cu cel puţin o lună înainte de data fixată pentru AG.
Dacă la data, locul şi ora stabilite nu sunt prezenţi jumătate din membri AG, reprezentând cel puţin jumătate din voturi, AG se convoacă din nou cu aceeaşi ordine de zi. Convocarea se va face cu cel puţin 15 zile înainte de data fixată pentru noua AG. AG reconvocată statutează fără condiţii de cvorum.
Statutul FRS nu poate fi modificat decât cu majoritate de două treimi din membri prezenţi reprezentând cel puţin 2/3 din voturi.
Art. 42 Dizolvarea FRS se poate face într-o Adunare Generală Extraordinară convocată special în acest scop, prin prezenţa a cel puţin 3/4 din membri şi prin votul a cel puţin 2/3 din participanţi. Dacă la locul, data şi ora stabilite nu se prezintă 3/4 din membri FRS nici după trecerea a 30 minute, Adunarea Generală Extraordinară se convoacă din nou peste 30 zile, iar decizia de dizolvare se va lua prin votul a 2/3 din membri prezenţi. Adunarea va hotărî destinaţia patrimoniului FRS.
Art. 43 Fiecare membru FRS are obligaţia de a respecta Statutul şi Regulamentele FRS.
Art. 44 FRS nu va răspunde pentru eventualele prejudicii fizice, materiale sau morale pe care le suferă sau le cauzează membri săi prin nerespectarea Statutului şi a Regulamentelor FRS şi nici de eventualele accidente sau incidente suferite de legitimaţii FRS prin practicarea speologiei.